Voor een fijne relatie in de zangles of pianoles vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Dankjewel!

Lesabonnement:

Bij een lesabonnement kom je wekelijks of tweewekelijks op een vaste tijd en dag op les. Van tevoren kies je een vaste betalingsfrequentie: eenmaal per vier of tien weken, per half jaar of per jaar. Er geldt een stilzwijgende verlenging zolang er niet opgezegd wordt.

Opschorting en ontbinding

Aanmelding voor een abonnement door het maken van een afspraak en betaling of door het inschrijfformulier via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. Je hebt gedurende 14 kalenderdagen na het afsluiten van het abonnement het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding. Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan (per email met bewijs van ontvangst of per aangetekende brief,  klik hier voor het adres). De datum en tijd van ontvangst zijn hierbij doorslaggevend.
Het abonnement is aangegaan met de op het inschrijfformulier vermelde les- en betalingsfrequentie met een stilzwijgende verlening tussen de termijnen. Tussentijdse opzegging, evenals restitutie van de lesgelden, is niet mogelijk.

Opzegtermijn 

Ben je genoodzaakt na een fijne lesperiode toch je lesabonnement op te zeggen, dan dien je dit schriftelijk, dus per email (vraag bij het versturen om een ontvangstbevestiging) of per aangetekende brief te laten weten, waarbij er slechts een opzegtermijn van één maand geldt (gaat er een nieuwe termijn in tijdens deze maand, dan dient die termijn ook nog volledig betaald te worden) en de al betaalde periode ook afgenomen wordt. Restitutie is in geen gevallen mogelijk.

Losse lessen

De opzegtermijn geldt niet voor losse lessen. Indien je losse lessen wilt volgen, worden de lesafspraken bij voorkeur aan het einde van de les gemaakt, dus vergeet je agenda niet. Dit om veelvuldig heen-en weer mailen te voorkomen.

Op weekdagen tussen 15 en 18 en op zaterdag is beperkt plaats. Hier kunnen in beginsel alleen leerlingen met een lesabonnement en met vaste lestijd geplaatst worden. Alleen indien plaats beschikbaar en bij uitzondering kunnen hier losse lessen gevolgd worden.

Annulering van een les door de leerling

Annuleren van de les mag zonder kosten, mits uiterlijk 48 uur van tevoren en maximaal twee maal per kalenderjaar (1 januari – 31 december), per email. In alle andere gevallen wordt de les doorberekend (ook een proefles of losse les). Verschuiven van de les wordt ook als annulering gezien. Verschuiven is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en is geen recht. Verschuiven mag, als het kan binnen de agenda van de docente en zij hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven, dan ook maximaal tweemaal per jaar. Er mag niet tweemaal geannuleerd plús tweemaal verschoven worden, het is óf-óf, niet én-én.

Eventuele tariefswijzigingen

Jaarlijks kunnen wij besluiten, de tarieven iets te verhogen. Dit zal tijdig en duidelijk aan u gecommuniceerd worden. Echter, de tariefswijzigingen zullen te allen tijde billijk blijven. Wij zullen je echter nooit verplichten, het abonnement tegen het nieuwe tarief voort te zetten. Je mag dan uw abonnement met de opzegtermijn tegen het oude tarief door laten lopen tot het einde van de laatste termijn.

Annulering van een les door de docente

Indien, in het uiterste geval, Irene de Raadt door ziekte of overmacht een les moet(en) annuleren, zullen de lessen worden ingehaald. Irene de Raadt zal zich zo veel mogelijk inspannen om een tijd te vinden die u schikt. Indien inhalen niet mogelijk blijkt, worden de eerste 4 lessen niet terugbetaald (volgens de wettelijke regels voor Muziekscholen en toonkunstenaars). Daarna zullen de lessen terugbetaald worden.

Lestijden

Maandag t/m donderdag 9-19 uur, vrijdag 9-15 uur, zaterdag 9-18 uur. ‘s Avonds: in overleg.

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Gelieve niet vroeger aan te bellen om de andere lessen niet te storen.

Betaalwijze

Alle lessen dienen vooruit betaald te worden. Losse lessen dienen contant afgerekend te worden, aan het begin van de les. Voor losse lessen gelden dezelfde annuleringsregels als voor de abonnementen. Abonnementsbetalingen: contant of per bank, maar altijd vóór aanvang van de eerste les van die periode.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt  dat inschrijving bindend is en alleen tot 14 dagen na de betaling mag deze geannuleerd worden (Koop op Afstand), daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen

zijn 3 maanden geldig. Verder gelden voor een aantal cadeau gegeven lessen dezelfde voorwaarden als voor de abonnementen (afzeggen en vaste dag en tijd) min uiteraard de opzegtermijn.

Vakanties

Men mag, maar hoeft dan geen les te volgen. Graag bijtijds aangeven. Wij houden de schoolvakanties van de regio Amstelveen-Noord aan, die hier staan vermeld.

Ouders in de les

Lessen aan kinderen worden gegeven zonder aanwezigheid van de ouders. Natuurlijk kan men wel aanwezig zijn tijdens de proefles.

Portretrecht
Indien men les volgt, gaat met automatisch akkoord met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Irene de Raadt hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Bij voorbeeld: leerlingenconcerten, opnames in de zang- en pianostudio.
Indien u bezwaar heeft tegen dit automatisch akkoord kunt u dit schriftelijk melden bij aanvang van de lessen, waarna wij ons zullen inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen. Tijdens registraties van leerlingenconcerten is dit niet te garanderen.

Intellectueel en industrieel eigendom

Het is leerlingen uitdrukkelijk verboden die zaken, waaronder mede zijn begrepen
vocale acts, studio-opnames (zowel van Irene als van leerlingen), websites (zowel inhoud als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van Irene de Raadt te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren. De rechten van al deze zaken komen alleen Irene de Raadt toe.

Copyright Irene de Raadt 2019

Geef een reactie