fbpx
 

Algemene Voorwaarden

Ik vind het belangrijk, om mijn voorwaarden helder en eerlijk weer te geven. Ik heb soepelere regels dan de meeste muziekscholen. Toch wil ik je vriendelijk vragen, voor een fijne relatie in de zangles of pianoles, onderstaande voorwaarden door te nemen. Dankjewel!

 Lesabonnement

Bij een lesabonnement kom je wekelijks of tweewekelijks op een vaste tijd en dag op les. Van tevoren kies je een vaste betalingsfrequentie: eenmaal per vier of tien weken, per half jaar of per jaar. Er geldt een stilzwijgende verlenging zolang er niet opgezegd wordt.

Opzeggen lesabonnement

Aanmelding voor een abonnement door het maken van een afspraak en betaling of door het inschrijfformulier via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. Je hebt gedurende 14 kalenderdagen na het afsluiten van het abonnement het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding zonder de opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen.
Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding zonder opzegtermijn als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan (per email met bewijs van ontvangst of per aangetekende brief, klik hier voor het adres). Om aan de Wet te voldoen, geef ik hier graag link naar een voorbeeldbrief. Maar een brief met naam, opzegging en datum zijn eigenlijk voldoende. De datum en tijd van ontvangst zijn doorslaggevend. Restitutie van de lesgelden is niet mogelijk.
Het abonnement is aangegaan met een door docente en leerling overeengekomen les- en betalingsfrequentie met een stilzwijgende verlening tussen de termijnen. Indien men vergeet het formulier in te vullen, wordt de betaling van de factuur, waarin de opzegtermijn wordt gecommuniceerd, gezien als aanvaarding van de voorwaarden en opzegtermijn. Uiteraard is de proefles niet onderhevig aan een opzegtermijn, omdat deze als losse les gezien wordt.

Proefles

De proefles wordt berekend als losse les. Graag contant betalen aan het begin van de les of vooraf overmaken naar NL44 ABNA 0596 410 476 t.n.v. Irene de Raadt, Zang en Piano.

Opzegtermijn

Wil je je lesabonnement op te zeggen, dan dien je dit dus schriftelijk, dus per email (vraag bij het versturen om een ontvangstbevestiging) of per aangetekende brief te laten weten, waarbij er een opzegtermijn van twee maanden geldt. Gaat er een nieuwe termijn in tijdens de opzegtermijn, dan dient die termijn (van tien of vier lessen) ook nog volledig betaald te worden. Restitutie is in geen gevallen mogelijk. Het is eveneens niet toegestaan, de tweemaal per jaar toegestane lesafzeggingen te gebruiken tijdens de opzegtermijn.

Losse lessen

De opzegtermijn geldt niet voor losse lessen. Indien je losse lessen wilt volgen, worden de lesafspraken bij voorkeur aan het einde van de les gemaakt, dus vergeet je agenda niet. Dit om veelvuldig heen-en weer mailen te voorkomen.

Op weekdagen tussen 15 en 18 en op zaterdag is beperkt plaats. Hier kunnen in beginsel alleen leerlingen met een lesabonnement en met vaste lestijd geplaatst worden. Alleen indien plaats beschikbaar en bij uitzondering kunnen hier losse lessen gevolgd worden.

Annulering van een les door de leerling

Bij de overige muziekscholen mag je nooit afzeggen, en heb je een jaarcontract. Bij mij mag annuleren van de les wél zonder kosten, mits uiterlijk 48 uur van tevoren en maximaal twee maal per jaar (vanaf de datum, dat men op les komt), per email. In alle andere gevallen wordt de les doorberekend (ook een proefles of losse les). Indien de leerling de les niet kan volgen door (besmettelijke) ziekte, maar de leerling voelt zich wel goed genoeg om de les te volgen vanuit huis, dan kan de les altijd online (via  Zoom) doorgang vinden, mits dit uiterlijk 18 uur de avond van tevoren is doorgegeven, anders wordt de les alsnog doorberekend. Verschuiven van de les wordt ook als annulering gezien. Verschuiven is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (door de docente per geval bepaald) en is geen recht. Verschuiven mag, als het kan binnen de agenda van de docente en zij hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven, dan ook maximaal tweemaal per jaar. Er mag niet tweemaal geannuleerd plús tweemaal verschoven worden, het is óf-óf, niet én-én. Aanvragen voor verschuiven graag minimaliseren teneinde lang heen en weer mailen te voorkomen. Indien verschuiven niet kan dezelfde week wegens een te volle agenda van de docent of leerling, wordt de les alsnog doorberekend.

Tariefswijzigingen

Jaarlijks worden de tarieven verhoogd, conform inflatie en/of marktwerking. Dit wordt tijdig en duidelijk via de email-nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd. Wij zullen je echter nooit verplichten, het abonnement tegen het nieuwe tarief voort te zetten. Je mag dan het abonnement met de opzegtermijn tegen het oude tarief door laten lopen tot het einde van de laatste termijn. Je bent zelf wel altijd verplicht om tijdig je opzegging aan te geven (d.w.z. binnen de twee maanden waarin de nieuwe factu(u)r(en) verschijnt/verschijnen).

Annulering van een les door de docent

Indien door ziekte of overmacht van de docente een les of meer geannuleerd moet worden, wordt getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is worden de lessen weer opgepakt zodra docente weer in staat is, om te werken. (dit i.t.t. muziekscholen waar deze lessen voor rekening van de leerling komen!).

Lestijden

Maandag t/m donderdag 9-19 uur, vrijdag 9-15 uur, zaterdag 9-18 uur. ‘s Avonds: in overleg.

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Er is geen wachtruimte. Ook als er geen andere leerlingen zijn word je vriendelijk verzocht, niet eerder aan te bellen dan de lestijd.

Regels ten aanzien van Corona

Let op: op dit moment zijn ALLE LESSEN ONLINE!

Betaalwijze

Alle lessen dienen vooruit betaald te worden. Losse lessen dienen contant afgerekend te worden, aan het begin van de les. Abonnementsbetalingen: contant of per bank, maar altijd vóór aanvang van de eerste les van die periode.

Communicatie

Communicatie over de inhoud van de lessen geschiedt tijdens de les. Informatie over vakanties, afzeggen etcetera, vind je op de website. Alleen in het geval dat een vraag niet kan wachten tot de volgende les of een afzegging, kun je mailen naar info@irenederaadt.com. Als dringend telefonisch overleg is dat niet kan wachten tot de les, dan kun je een terugbelverzoek doen in de mail.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt dat de aanmelding tot 14 dagen na aanmelding geannuleerd mag worden (Koop op Afstand), daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen

zijn 3 maanden geldig. Verder gelden voor een aantal cadeau gegeven lessen dezelfde voorwaarden als voor de abonnementen (afzeggen en vaste dag en tijd) min uiteraard de opzegtermijn.

Vakanties

Men mag, maar hoeft dan geen les te volgen. Wij houden de schoolvakanties van de regio Amstelveen-Noord aan, die hier staan vermeld.

Portretrecht

Indien men les volgt, gaat met automatisch akkoord met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Irene de Raadt hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Bij voorbeeld: leerlingenconcerten, groepslesactiviteiten, workshops.

Indien je bezwaar hebt tegen dit automatisch akkoord dien je dit bij inschrijving schriftelijk kenbaar te maken. Doe je dit niet, dan kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding en de foto’s zullen niet verwijderd worden. Wij zullen ons, indien je tijdig en schriftelijk bezwaar hebt gemaakt, tijdens registraties van leerlingenconcerten en groepslessen of workshops inspannen om aan je verzoek te voldoen, maar wij kunnen nooit garanderen, dat je niet zichtbaar bent op de groepsfoto’s en -video’s.
Je kunt in geen geval bezwaar maken tegen publicatie van opnames, gemaakt in de opnamestudio. Het eigendomsrecht ligt hier bij Irene de Raadt. Tevens mogen deze opnames niet zonder toestemming van Irene de Raadt openbaar gemaakt worden.
Bij een privé-les zul je natuurlijk nooit gefotografeerd of gefilmd worden zonder dat je daar toestemming voor verleend hebt.

Intellectueel en industrieel eigendom

Het is iedereen uitdrukkelijk verboden die zaken, waaronder mede zijn begrepen
vocale acts, studio-opnames (zowel van Irene als van leerlingen), websites (zowel inhoud, tekst, foto’s, video’s, thema’s, design als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van Irene de Raadt te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren. De rechten van al deze zaken komen alleen Irene de Raadt toe.

Lessen in tijden van corona

De reguliere lessen kunnen vanaf 1 augustus 2021 weer in de studio plaatsvinden. De proeflessen kunnen vanaf 1 juli weer in de studio plaatsvinden. Bij een eventuele nieuwe lockdown kan het weer tijdelijk nodig zijn, alle lessen weer online te moeten geven. Immers, de piano is een contactinstrument en bij zingen komen aerosolen vrij, en er komen zeer veel leerlingen in een week. Het is ook voor eenieders veiligheid. Indien je minimaal één online les hebt gevolgd en dit alternatief niet wilt voortzetten, dien je mij hier schriftelijk en uiterlijk 24 uur na de eerste online gevolgde les van op de hoogte te brengen. Indien je dit niet doet, ga ik ervan uit je akkoord gaat met online lessen (zolang dit van overheidswege nodig wordt geacht). Indien je doorgaat met online lessen, gelden dezelfde voorwaarden (én opzegtermijn) als bij de “in persoon” gegeven lessen. Zodra het weer veilig is, zullen de lessen weer in persoon worden gegeven. Houd de website dus in de gaten om op de hoogte te blijven.
Er mag afgewisseld worden tussen online en studio, maar dit graag tijdig aangeven. Alleen online les blijven volgen mag ook!

Corona-protocol

Voor de regels ten aanzien van corona, zie het corona-protocol in het menu of klik hier. Dit protocol maakt onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Copyright Irene de Raadt 2004-2021

Algemene Voorwaarden Irene de Raadt – Bellucci per 18 juni 2021 (je kunt dit bestand downloaden als je wilt)