Voor een fijne relatie in de zangles of pianoles vraag ik je vriendelijk, onderstaande voorwaarden door te nemen. Dankjewel!

Lesabonnement

Bij een lesabonnement kom je wekelijks of tweewekelijks op een vaste tijd en dag op les. Van tevoren kies je een vaste betalingsfrequentie: eenmaal per vier of tien weken, per half jaar of per jaar. Er geldt een stilzwijgende verlenging zolang er niet opgezegd wordt.

Opzeggen lesabonnement

Aanmelding voor een abonnement door het maken van een afspraak en betaling of door het inschrijfformulier via internet is een zogenaamde “Koop op Afstand”. Je hebt gedurende 14 kalenderdagen na het afsluiten van het abonnement het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Hierna geldt geen recht op ontbinding. Er bestaat eveneens geen recht op ontbinding als de lessen reeds zijn aangevangen voordat de 14 dagentermijn is verstreken. Een beroep op ontbinding moet schriftelijk worden gedaan (per email met bewijs van ontvangst of per aangetekende brief, klik hier voor het adres). De datum en tijd van ontvangst zijn hierbij doorslaggevend.
Het abonnement is aangegaan met de op het inschrijfformulier vermelde les- en betalingsfrequentie met een stilzwijgende verlening tussen de termijnen. Tussentijdse opzegging, evenals restitutie van de lesgelden, is niet mogelijk.

Proefles

Voor de eerste proefles geldt een gereduceerd tarief. Graag contant betalen aan het begin van de les of vooraf overmaken naar NL44 ABNA 0596 410 476 t.n.v. Irene de Raadt, Zang en Piano.

Opzegtermijn 

Ben je genoodzaakt je lesabonnement op te zeggen, dan dien je dit schriftelijk, dus per email (vraag bij het versturen om een ontvangstbevestiging) of per aangetekende brief te laten weten, waarbij er een opzegtermijn van twee maanden geldt. Gaat er een nieuwe termijn in tijdens de opzegtermijn, dan dient die termijn (van tien of vier lessen) ook nog volledig betaald te worden en niet slechts een maand. Restitutie is in geen gevallen mogelijk.

Losse lessen

De opzegtermijn geldt niet voor losse lessen. Indien je losse lessen wilt volgen, worden de lesafspraken bij voorkeur aan het einde van de les gemaakt, dus vergeet je agenda niet. Dit om veelvuldig heen-en weer mailen te voorkomen.

Op weekdagen tussen 15 en 18 en op zaterdag is beperkt plaats. Hier kunnen in beginsel alleen leerlingen met een lesabonnement en met vaste lestijd geplaatst worden. Alleen indien plaats beschikbaar en bij uitzondering kunnen hier losse lessen gevolgd worden.

Annulering van een les door de leerling

Annuleren van de les mag zonder kosten, mits uiterlijk 48 uur van tevoren en maximaal twee maal per kalenderjaar (1 januari – 31 december), per email. In alle andere gevallen wordt de les doorberekend (ook een proefles of losse les). Indien de leerling de les niet kan volgen door (besmettelijke) ziekte, maar de leerling voelt zich wel goed genoeg om de les te volgen vanuit huis, dan kan de les altijd online (bij voorbeeld via de app Zoom) doorgang vinden. Dit geldt ook in geval van andere vormen van overmacht, zoals het niet werken van OV of anderszins geen vervoer hebben of niet weg kunnen van de thuis- of werklocatie. Verschuiven van de les wordt ook als annulering gezien. Verschuiven is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (door de docente per geval bepaald) en is geen recht. Verschuiven mag, als het kan binnen de agenda van de docente en zij hiervoor haar goedkeuring heeft gegeven, dan ook maximaal tweemaal per jaar. Er mag niet tweemaal geannuleerd plús tweemaal verschoven worden, het is óf-óf, niet én-én. Verschuiven kan nooit op zaterdagen of op werkdagen tussen 15 en 19 uur. Aanvragen voor verschuiven graag minimaliseren teneinde lang heen en weer mailen te voorkomen. Indien verschuiven niet kan dezelfde week wegens een te volle agenda van de docent of leerling, wordt de les doorberekend.

Eventuele tariefswijzigingen

Jaarlijks worden de tarieven verhoogd, conform inflatie en/of marktwerking. Dit zal tijdig en duidelijk via de email-nieuwsbrief, op de website en op social media gecommuniceerd worden. Wij zullen je echter nooit verplichten, het abonnement tegen het nieuwe tarief voort te zetten. Je mag dan het abonnement met de opzegtermijn tegen het oude tarief door laten lopen tot het einde van de laatste termijn. Je bent zelf wel altijd verplicht om tijdig je opzegging aan te geven (d.w.z. binnen de twee maanden waarin de nieuwe factu(u)r(en) verschijnt/verschijnen).

Annulering van een les door de docent

Indien door ziekte of overmacht van de docente een les of meer geannuleerd moet worden,  wordt getracht voor vervanging te zorgen. Als vervanging niet mogelijk is wordt het lesgeld vanaf de vijfde niet genoten les gerestitueerd.

Lestijden

Maandag t/m donderdag 9-19 uur, vrijdag 9-15 uur, zaterdag 9-18 uur. ‘s Avonds: in overleg.

De lestijd is inclusief binnenkomen en weggaan. Er is geen wachtruimte. Ook als er geen andere leerlingen zijn word je vriendelijk verzocht, niet eerder aan te bellen dan de lestijd.

Regels ten aanzien van Corona

Heb je, of heeft iemand van je huishouden, één of meer van de volgende symptomen:

  • Loopneus
  • Verstopte neus
  • Verkoudheidsverschijnselen
  • Niezen
  • (Ook lichte) hoest
  • Verlies van smaak en reuk
  • Hoofdpijn
  • Of koorts

dan kun je NIET in persoon op les komen.

Maar… Je kunt deze les dan natuurlijk wèl online volgen (op de afgesproken lestijd). Ben je toch genoodzaakt om af te zeggen (bij voorbeeld omdat je ook te ziek bent om de les online te volgen)? Hiervoor kan men de tweemaal afzegging per jaar gebruiken.

Hygiënische maatregelen in de studio

– Bij binnenkomst, tijdens de les en bij het verlaten van de lesruimte houden we minimaal 1,5 meter afstand en raken de leerlingen niets aan (deuren worden geopend door mijzelf, muziekstandaard wordt door mij versteld).

– We schudden geen handen.

– De handen worden na binnenkomst minimaal 30 seconden, met zeep, gewassen.

– Leerlingen maken zelf aantekeningen met eigen pen en in de eigen boeken.

– De piano wordt door mij afgenomen tussen de lessen.

-Mondkapjes en/of handschoenen worden aanbevolen, maar zijn niet verplicht.

– Het is niet mogelijk, van het toilet gebruik te maken.

– Momenteel kunnen vanaf 17 augustus alleen pianoleerlingen in persoon op les komen. Zanglessen vinden tot nader order nog online plaats.

– Deze regels worden bijgesteld al naar gelang de adviezen van het RIVM.

Betaalwijze

Alle lessen dienen vooruit betaald te worden. Losse lessen dienen contant afgerekend te worden, aan het begin van de les. Voor losse lessen gelden dezelfde annuleringsregels als voor de abonnementen. Abonnementsbetalingen: contant of per bank, maar altijd vóór aanvang van de eerste les van die periode.

Communicatie

Communicatie over de inhoud van de lessen geschiedt tijdens de les. Informatie over vakanties, afzeggen etcetera, vindt u op de website. Alleen in het geval dat een vraag niet kan wachten tot de volgende les of een afzegging, kunt u mailen naar info@irenederaadt.com. Als u dringend telefonisch overleg nodig heeft dat niet kan wachten tot de les, dan kunt u dat aangeven per email.

Zangworkshops

Voor de workshops geldt dat de aanmelding tot 14 dagen na aanmelding geannuleerd mag worden (Koop op Afstand), daarna is dat niet mogelijk. Indien de workshop binnen 14 dagen na betaling gegeven wordt, kan deze niet geannuleerd worden.

Cadeaubonnen

zijn 3 maanden geldig. Verder gelden voor een aantal cadeau gegeven lessen dezelfde voorwaarden als voor de abonnementen (afzeggen en vaste dag en tijd) min uiteraard de opzegtermijn.

Vakanties

Men mag, maar hoeft dan geen les te volgen. Wij houden de schoolvakanties van de regio Amstelveen-Noord aan, die hier staan vermeld.

Ouders in de les

Lessen aan kinderen worden gegeven zonder aanwezigheid van de ouders. Natuurlijk kan men wel aanwezig zijn tijdens de proefles.

Portretrecht

Indien men les volgt, gaat met automatisch akkoord met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Irene de Raadt hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Bij voorbeeld: leerlingenconcerten, lesactiviteiten, workshops.

Indien u bezwaar heeft tegen dit automatisch akkoord dient u bij inschrijving schriftelijk kenbaar te maken. Doet u dit niet, dan kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Wij zullen ons, indien u tijdig bezwaar heeft gemaakt, tijdens registraties van leerlingenconcerten inspannen om aan uw verzoek te voldoen, maar wij kunnen nooit garanderen, dat u niet zichtbaar bent op de groepsfoto’s en -video’s.
U kunt geen bezwaar maken tegen publicatie van opnames, gemaakt in de opnamestudio.

Intellectueel en industrieel eigendom

Het is leerlingen uitdrukkelijk verboden die zaken, waaronder mede zijn begrepen
vocale acts, studio-opnames (zowel van Irene als van leerlingen), websites (zowel inhoud als lay-out), computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, opleidingen, cursussen, workshops, (model)contracten en andere geestesproducten van Irene de Raadt te verveelvoudigen, te gebruiken, openbaren of te exploiteren. De rechten van al deze zaken komen alleen Irene de Raadt toe.

Lessen tijdens de corona-maatregelen

Per 17 augustus kunnen, onder voorbehoud, de pianolessen weer in persoon, in de studio gegeven worden. De zanglessen vinden tot nader order online plaats. Indien je minimaal één online les hebt gevolgd en dit alternatief niet wilt voortzetten, dien je mij hier schriftelijk en uiterlijk 24 uur na de eerste online gevolgde les van op de hoogte te brengen. Indien je dit niet doet, ga ik ervan uit je akkoord gaat met online lessen (zolang dit van overheidswege nodig wordt geacht). Indien je doorgaat met online lessen, gelden dezelfde voorwaarden (én opzegtermijn) als bij de “in persoon” gegeven lessen.

Bij een eventuele nieuwe lockdown kan het weer tijdelijk nodig zijn, alle lessen weer online te moeten geven.
Zodra het weer veilig is, ook gezien het nog niet afgeronde aerosolen-onderzoek) zullen de lessen weer in persoon worden gegeven. Houd de website dus in de gaten om op de hoogte te blijven.

Copyright Irene de Raadt 2005-2020

Geef een reactie